VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ PODMÍNKY PRO OBJEDNATELE SLUŽEB UBYTOVÁNÍ V UBYTOVACÍM ZAŘÍZENÍ APARTSEE U JEŽÍŠKA / HÁLKOVA / WELLNESS PLZEŇ

 

Všeobecné obchodní a storno podmínky (dále jen podmínky) ubikací APARTSEE (dále jen ubytovacího zařízení) upravují vzájemný smluvní vztah mezi společnostmi:

Apartsee s.r.o., IČO: 06685455, sídlo: náměstí T. G. Masaryka 523/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Apartsee Apartments s.r.o., IČO: 07202652, sídlo: náměstí T. G. Masaryka 523/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

Apartsee living s.r.o., IČO: 07744901 sídlo: náměstí T. G. Masaryka 523/18, Jižní Předměstí, 301 00 Plzeň

(dále jen provozovatelem) a klientem, fyzickou nebo právnickou osobou, která pobyt v ubytovacím zařízení jako objednatel objednává (dále jen klient).

 

                 I.          Objednávka pobytu, vznik smluvního vztahu

Klient si objednává služby (vytváří rezervaci) v ubytovacím zařízení telefonicky, písemnou objednávkou nebo sám prostřednictvím webových stránek ubytovacího zařízení. Pro vytvoření rezervace je třeba minimálně jméno klienta, termín pobytu, emailová adresa a telefonní číslo. Další náležitosti jako adresu trvalého bydliště, číslo OP, popřípadě IČ a DIČ si klient vyplňuje dodatečně sám prostřednictvím formuláře v aplikaci MyAlfred. Osobní údaje klienta uvedené v objednávce nebo rezervaci pobytu použije ubytovací zařízení pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi ubytovacím zařízením a klientem. Předané osobní údaje budou zpracovány v souladu z čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů). Po vytvoření rezervace klient obdrží jako potvrzení ubytovací voucher, případně mu bude vytvoření rezervace potvrzeno telefonicky, tímto je rezervace brána jako závazná a vzniká mezi klientem a ubytovacím zařízením smluvní vztah. Ubytovací zařízení se zavazuje zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě a klient zaplatit ubytovacímu zařízení smluvenou cenu. Podmínky smluvního vztahu platí pro všechny osoby uvedené v objednávce nebo požadavku na rezervaci, kterou klient podal a ubytovací zařízení potvrdilo.

               II.          Práva a povinnosti klienta

Klient má právo: Být dostatečně a úplně informován ubytovacím zařízením o objednávaných službách, tj. jejich rozsahu, termínu a ceně; na řádné poskytnutí jím objednaných, ubytovacím zařízení potvrzených, služeb; před zahájením pobytu zrušit potvrzenou objednávku nebo požadavek na rezervaci za předpokladu dodržení stornovacích podmínek v souladu s čl. VII.; reklamovat vady poskytovaných služeb. Klient je povinen: Úplně a správně uvést všechny podstatné náležitosti objednávky nebo požadavku na rezervaci; zaplatit ubytovacímu zařízení v požadovaném termínu plnou cenu za pobyt dle konkrétních podmínek objednávky; respektovat předpisy ubytovacího zařízení jehož služby využívá a domovní řád; pečlivě si překontrolovat ubytovacím zařízením vystavené potvrzení pobytu (ubytovací voucher) a při zjištění jakékoliv nesrovnalosti ubytovací zařízení neprodleně kontaktovat.

              III.          Povinnosti ubytovacího zařízení

Ubytovací zařízení je povinno: Poskytnout klientovi důležité informace k objednaným službám a potvrdit klientovi objednané služby. Při závazné rezervaci nebo potvrzené objednávce zabezpečit klientovi služby v potvrzeném rozsahu a kvalitě. V případě odstoupení od potvrzené objednávky služeb nebo závazné rezervace ze strany klienta vyplatit nejpozději do 30 dnů po písemném obdržení storna zaplacenou zálohu na služby. Avšak pokud vznikne nárok ubytovacího zařízení na stornovací poplatky, vyplatí klientovi rozdíl mezi již zaplacenou zálohou a příslušnými stornovacími poplatky. Pokud služby nebyli klientem dopředu předplaceny a ubytovacímu zařízení vznikl nárok na storno poplatek – má ubytovací zařízení nárok vymáhat od klienta proplacení storno poplatku. Ubytovací zařízení má také nárok vymáhat po klientovi proplacení škod vzniklých v průběhu pobytu vinou klienta, proplacení úklidu abnormálního nepořádku či pokutu za kouření ve vnitřních prostorách ubikací.

              IV.          Ceny služeb a jejich úhrada

Ceny služeb poskytovaných ubytovacím zařízením jsou uvedeny na www.apartsee.cz. Proplacení pobytu probíhá buď bankovním převodem, prostřednictvím aplikace MyAlfred nebo hotově na místě. Záleží na domluvě, avšak ubytovací zařízení má právo stanovit, jakým způsobem mu klient pobyt proplatí.

               V.          Potvrzení pobytu

K čerpání služeb opravňuje klienta potvrzení vystavené ubytovacím zařízením (voucher či telefonické potvrzení ze strany ubytovacího zařízení). Klient je povinen překontrolovat správnost údajů uvedených v potvrzení. Při zjištění jakékoliv nesrovnalosti kontaktuje klient neprodleně ubytovací zařízení emailem na adresu: info@apartsee.cz nebo telefonicky na tel.: +420 725353017.

             VI.          Nástup

Dle domluvy se klient ubytuje sám (prostřednictvím kódu, kterým si otevře dveře, nebo vyzvednutím klíče z key boxu), nebo bude do ubytovacího zařízení uveden personálem. Záleží na společné domluvě.

           VII.            Stornovací podmínky

Storno podmínky jsou nedílnou součástí obchodní smlouvy mezi klientem a ubytovacím zařízením. Klient má právo kdykoliv pobyt zrušit, tj. odstoupit od potvrzené objednávky nebo rezervačního požadavku pobytu za níže uvedených podmínek. Toto odstoupení ze strany klienta (dále jen storno) musí být provedeno písemnou formou a prokazatelně doručeno ubytovacímu zařízení. Storno podmínky se vztahují na zrušení rezervace ubytovacích, stravovacích a ostatních služeb ze strany klienta. Při zrušení rezervace 2 a více dní před plánovaným příjezdem si ubytovací zařízení neúčtuje žádné storno. Při zrušení rezervace méně než 2 dny před příjezdem vzniká ubytovacímu zařízení nárok na storno poplatek ve výši 70 % z celkové ceny rezervace. Při zrušení rezervace v den příjezdu vzniká ubytovacímu zařízení nárok na storno poplatek v plné výši, tedy 100 % z celkové ceny rezervace. Při tzv. no-show bez jakéhokoliv zavčasného vysvětlení ze strany klienta vzniká ubytovacímu nařízení nárok na 100 % z celkové ceny rezervace.

         VIII.          Závěrečná ustanovení

Všeobecné obchodní podmínky vstupují v platnost dne 19. 10. 2020. Změny a doplňky těchto podmínek mohou být individuálně mezi ubytovatelem a klientem upraveny výlučně písemnou formou. Předané osobní údaje klienta uvedené v objednávce pobytu použije ubytovatel pouze pro uzavíraný smluvní vztah mezi provozovatelem a klientem.